2019 Masters Placers

Andy Nguyen - 3rd 128lbs

Eddie Chiw - 3rd 134lbs

Timoth Hill - 4th 172lbs

Elijah Joseph - 5th 285lbs

 

2019 CIF Placers

 

Kamren Chau - 2nd 115 lbs

Timoth Hill - 2nd 172lbs

Juan Camacho - 2nd 197 lbs

Calel Velasco - 3rd 122 lbs

Devhante Hayes- 3rd 154 lbs

Elijah Joseph - 3rd 285lbs

Eddie Chiw - 4th 134lbs

Kurtis Modlin - 4th 184 lbs

Tan Duong - 5th 108 lbs

Andy Nguyen - 5th 128lbs

Gavin Kaminski- 6th 140 lbs

Ryan Knox- 6th 147 lbs

Trinity Sanchez 2nd Girls CIF 143 lbs

 

2019 City Champions

 

Kamren Chau

Calel Velasco

Gavin Kaminski

Devhante Hayes

Timothy Hill

Elijah Joseph

 

 

 

 

2018 Masters Placers

Joshua Bringhurst - 6th 154 lbs

 

2018 CIF Placers

Calel Velasco- CHAMPION 108 lbs

Joshua Bringhurst - CHAMPION 154 lbs

Luis Juarez- 3rd 184 lbs

Elijah Joseph- 4th 287 lbs

Kamren Chau- 5th 115 lbs

Gavin Kaminski-5th 134 lbs

Timothy Hill- 5th 147 lbs

Jeremiah Bondoc- 6th 122 lbs

Andy Nguyen- 6th 128 lbs

Eddie Chiw-6th 140 lbs

Nicolas Veeder-6th 162 lbs

Juan Camacho-6th 222 lbs

Jose Pacheco- 7th 197 lbs

 

2018 City Champions

Calel Velasco

Kamren Chau

Eddie Chiw

Joshua Bringhurst

Juan Camacho

 

 

 

2017 Masters Placers

Jasvinder Singh - 3rd 108 lbs

Devinaire Hayes- 3rd 128 lbs

Colin Baldwin- 5th 140 lbs

 

2017 CIF Placers

Jasvinder Singh - CHAMPION 108 lbs

Devinaire Hayes- CHAMPION 128 lbs

Andy Doan- 5th 122 lbs

Colin Baldwin- 5th 140 lbs

Jay Magdaraog- 5th 147 lbs

Juan Camacho- 6th 222 lbs

AJ Francisco- 7th 154 lbs

Cristian Espinoza- 7th 184 lbs

 

 

2017 City Champions

Jasvinder Singh

Devinaire Hayes

Colin Baldwin

Jay Magdaraog

 

 

2016 Masters Placers

Jasvinder Singh - 5th 108 lbs

Cristian Espinoza- 6th 184 lbs

 

2016 CIF Placers

Devinaire Hayes- 2nd 128 lbs

AJ Francisco- 2nd 147 lbs

Jasvinder Singh - 3rd 108 lbs

Cristian Espinoza- 3rd 184 lbs

Brandon Rasgaitis- 4th 115 lbs

Colin Baldwin- 4th 140 lbs

Raymond Jenkins- 4th 170 lbs

David Light - 6th 160 lbs

Victoria Teodoro-Mackey - 2nd Girls CIF 121 lbs

 

2016 City Champions

Jasvinder Singh

Devinaire Hayes

Colin Baldwin

Brandon Rasgaitis

 

 

 

2015 Masters Placers

Ricky Belmontez - CHAMPION 287lbs

 

2015 CIF Placers

Ricky Belmontez - CHAMPION 287 lbs

Noah Lester - 2nd 134 lbs

Brandon Rasgaitis - 2nd 115l bs

Chris Jaquilmac - 3rd 162 lbs

Austin Leaungpaseuth - 5th 147 lbs

Colin Baldwin - 6th 128 lbs

 

2015 City Champions

Brandon Rasgaitis

Colin Baldwin

Noah Lester

Austin Leuangpaseuth

Ricky Belmontez

 

 

2014 Masters Placers

Waseem Elhamad - CHAMPION 184lbs

Joshua Lacosta - 4th 172 lbs

Noah Lester - 6th 134 lbs

 

2014 CIF Placers

Waseem Elhamad - CHAMPION 184 lbs

Josh Lacosta - CHAMPION 172lbs

Nick Smith - CHAMPION 128lbs

Jason Ravarra - 2nd 108 lbs

Ricky Belmontez - 2nd 287lbs

Noah Lester - 3rd134 lbs

Matthew Vallebo - 4th 154 lbs

Cristian Alba - 4th 197 lbs

Austin Leaungpaseuth - 5th 147 lbs

Renzo Salazar - 6th 115 lbs

Cody Stewart - 7th 222 lbs

Jordan Moon - 7th 140 lbs

 

2014 City Champions

Jason Ravarra

Joshua Lacosta

Waseem Elhamad

Cristian Alba

Cody Stewart

Ricky Belmontez

 

 

2013 Masters Placers

Nathan Bush - 5th 220lbs

 

2013 CIF Placers

Waseem Elhamad - CHAMPION 170bs

Nathan Bush - CHAMPION 220lbs

Reggie Salazar - 2nd 132lbs

Josh Lacosta - 2nd 184lbs

Aaron Bautista - 3rd 138lbs

Jason Ravarra - 5th 106lbs

Ricky Belmontez - 6th 285lbs

Andrew Nguyen - 7th 126lbs

Brian Taylor - 7th 145lbs

 

2013 City Champions

Jason Ravarra

Reggie Salazar

Nathan Bush